OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup internetového obchodu www.skleneneobrazy.eu Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva

a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v sou-

ladu správním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami Občanským

zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem O ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Výňatky z těchto zákonů najdete pod touto částí

obchodních podmínek. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy, které neupravují obchodní podmínky a které se vztahují na

podnikatele, obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

 

Vytvoření objednávky

 

1. Kupujícímu bude, po doručení objednávky, obratem odesláno emailem potvrzení o doručení. Toto potvrzení o doručení Vaší objed-

návky má však pouze informativní charakter a není akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy.

2. Každý zákazník je co nejdříve od obdržení objednávky telefonicky nebo emailem kontaktován operátorem, který zákazníkovi

potvrdí objednávku a termín expedice zboží.

3. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného potvrzení objednávky prodávajícího kupujícímu (zákazníkovi). Za přijetí

návrhu na uzavření kupní smlouvy je považováno i doručení potvrzení prodávajícího kupujícímu (zákazníkovi) o skutečnosti, že objed-

nané zboží je připraveno k vyzvednutí v naší provozovně, popřípadě že zboží bylo vypraveno k expedici (odeslání). Prodávající může

akceptovat návrh na uzavření kupní smlouvy (objednávku) i tím, že zákazníkovi zašle zboží.

4. Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které neupravují

tyto obchodní podmínky, občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb. v platném znění) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.,

v platném znění).

5. Je-li smluvní stranou – kupujícím – podnikatel (osoba, která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito

výrobky nebo službami), řídí se vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky a které se vztahují na podnikatele, obchodním zákoní-

kem, č. 513/1991 Sb., v platném znění. Na podnikatele se současně nevztahují ustanovení spotřebitelských smluv, zejména nabývá

práva a povinnosti adresované spotřebiteli.

6. Prodávající není povinen akceptovat návrh kupujícího na uzavření smlouvy.

7. Prodávající je oprávněn v případech, kdy se jedná o zboží speciálně vyráběné, pro zákazníka, nebo v případech, kdy se jedná

o specifickou nabídku na míru realizovanou přímo pro zákazníka, požadovat po zákazníkovi návštěvu příslušné pobočky za účelem

uzavření smlouvy a její realizaci mimo režim internetového obchodu.

 

Základní informace pro spotřebitele dle ustanovení § 52 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku v platném znění

 

Provozovatelem internetového obchodu www.skleneneobrazy.eu je Marta Nádeníčková IČ: 70301590  se sídlem Litultovice 220,

747 55 Litultovice

1. Cena zboží nebo služeb včetně všech daní a poplatků je taktéž uvedena u konkrétní položky.

2. Náklady na dodání zboží jsou uvedeny níže. Jedná se o garantovanou maximální cenu dopravného.

3. Způsob platby a dodání nebo plnění je specifikován níže.

4. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku spotřebiteli ze strany prodávajícího nevznikají.

5. Délka záruční doby pro spotřebitele je 2 roky. Záruční doba může být prodávajícím prodloužena.

6. Spotřebitel (kupující) má právo od uzavřené kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu a jakékoliv sankce do 14-ti dnů od převzetí

zboží.

 

Cena dopravy

 

Cena dopravy přepravní službou je smluvní a dle povahy zboží individuelní a vždy je součástí nabídky služeb nebo objednávky zboží při

jejim potvrzení.

 

Cena zboží

 

1. Všechny ceny uvedené v nabídce internetového obchodu jsou platné v okamžiku uskutečnění objednávky. Všechny cenové, slevové

a bonusové akce uvedené na stránkách obchodu mají dobu svoji platnosti uvedenou přímo v detailu zboží.

2. Všechny ceny zboží a služeb jsou uvedeny, není-li výslovně uvedeno jinak, včetně daně z přidané hodnoty. Ostatní poplatky, vyjma

nákladů na dodání, jsou obsaženy v ceně konkrétního zboží.

 

Platba za zboží

 

1. Platba v hotovosti – při převzetí zboží, osobní odběr na obchodním skladě firmy Graficke-sklo.cz, Litultovice 220,747 55 Litultovice .

2. Platba na dobírku – při zasílání přepravní službou.

3. Platba převodem – na základě zálohové faktury, lze zaplatit běžným příkazem k úhradě u libovolné banky. Po dokončení objednávky

Vám zašleme Zálohovou fakturu, která obsahuje potřebné informace k platbě (číslo účtu, částku a variabilní symbol). Zboží Vám bude

expedováno po připsání platby na náš účet.

 

Nepřevezme-li kupující předmět plnění z vlastních důvodů (například není schopen uhradit kupní cenu), nese kupující náklady spojené

s opakovaným dodáním v plné výši. Dodání zboží

 

Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu,

obvykle 3–5 pracovních dnů, ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší.

 

1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží, předat doklady, které se ke zboží vztahují a umožnit kupujícímu nabýt vlastnického

práva k předmětnému zboží. Předání dokladů se uskutečňuje v době a místě určeném objednávkou.

2. Dodáním zboží se rozumí:

· předání zboží kupujícímu v sídle společnosti SKLENENEOBRAZY.eu nebo

· předání zboží prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího nebo

· předání zboží kupujícímu v místě určeném v akceptované objednávce.


3.  Zboží je zákazníkovi dodáváno následující cestou:

· Vlastní dopravou prodávajícího nebo externí dopravou najatou prodávajícím

· Osobním odběrem zákazníka v provozovně SKLENENEOBRAZY.eu, tento způsob musí být specifikován v objednávce nebo při jejím

potvrzení.

· Zasíláním přepravní službou – ČR: Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s objednávkou tím, že zásilka

je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat

v předávacím protokolu přepravce. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu:

info@skleneneobrazy.eu sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou

prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky dává prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná

o rozpor s kupní smlouvou.


· Doklady, jež jsou potřebné k převzetí zboží, k volnému nakládání nebo při dovozu k proclení je prodávající povinen předat kupujícímu

v místě dodání zboží, pokud toto není dohodnuto jinak

· Prodávající dodává zboží zpravidla v množství, jakosti a provedení, jež určuje smlouva. Neurčuje-li smlouva jakost nebo provedení zboží,

prodávající dodává zboží s vlastnostmi vzorku obvyklými.

 

Vrácení zboží spotřebitelem

 

V souladu s § 53 (7) občanského zákoníku má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží, zboží však nesmí

být poškozeno a mělo by být zabaleno v původním neporušeném obalu. Rozhodne-li se pro odstoupení v této lhůtě a dodrží níže

uvedené podmínky bude mu vrácena kupní cena zboží. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží. Rozhodnete-li se

pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek:

 

Nejpozději 14. den po převzetí zboží musí být prodávajícímu doručen projev vůle o odstoupení od smlouvy. Nejlépe tedy odešlete dopis

(možno emailem) na info@skleneneobrazy.eu s textem: „Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č.

(číslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na adresu (pokud požadujete vrácení peněz na účet, uveďte prosím

číslo účtu).“ Datum a podpis nebo zašlete vyplněný formulář Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy . Odešlete prosím mailem

a následně přibalte ke zboží.

· zboží doručte zpět na obchodní sklad  Litultovice 220,747 55 Litultovice

· zboží, které budete odesílat v rámci této záruky zpět na naši adresu, odešlete pokud možno v původním neporušeném obalu, zboží

nesmí nést známky použití, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a pokud možno

s dokladem o koupi (popř.kopií). Neposílejte zboží na dobírku, takto zaslané zboží nemůže být převzato.

· Při splnění všech výše uvedených podmínek Vám peníze za zboží budou vráceny složenkou nebo převodem na Váš účet a to

nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Nejpozději však do 30 dnů od doručení odstoupení od smlouvy.

Při vracení peněžní částky za zboží formou poštovní poukázky bude účtováno 41 Kč za náklady spojené s odesláním.

· Byla-li snížena hodnota zboží (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží, zboží není kompletní nebo bylo poškozeno

– tedy došlo k bezdůvodnému obohacení, případně byla způsobena škoda), je kupující povinen chybějící hodnotu nahradit v penězích

– v praxi se tak děje formou započtení na prodávajícím vracenou kupní cenu, která je tudíž kupujícímu vyplacena ve snížené hodnotě.

 

Kupující není dále oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy ve smyslu ust. § 53 odst. 8 občanského zákoníku:

 

· na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění

· na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele

· na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu

· Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy podle odstavce 7, má dodavatel právo pouze na náhradu skutečně vynaložených

nákladů spojených s vrácením zboží. Dodavatel je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů

od odstoupení.

 

Záruční podmínky

 

Záruční doba začíná běžet převzetím věci kupujícím. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho součásti, počíná běžet nová záruka v délce

24 měsíců.

 

Není-li kupující spotřebitel:

 

· je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí.

· Pokud je zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky

nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat.

· Spotřebitel by ve vlastním zájmu měl tyto kroky učinit také, vyhne se tak pozdějším problémům plynoucích z odpovědnosti za vady,

které vznikly v důsledku přepravy (mechanické poškození). Pokud ovšem kupující spotřebitel uvedený postup nedodrží, není nijak

dotčeno jeho právo uplatnit reklamaci.

 

Spotřebitel při uplatnění záruky:

 

· jde-li o vadu odstranitelnou má právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné

součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo

odstoupit od kupní smlouvy

· jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží má právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy

· jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží má právo na výměnu vadného

zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy

· jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

 

Záruční doba pro všechny kupující, kteří nejsou spotřebiteli, není stanovena Občanským zákoníkem a stanovuje ji výrobce.

 


Bezpečnost a ochrana informací

 

1. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím

a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího

se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání).

2. Předáním svých osobních údajů uděluje kupující v souladu se zákonem č… 101/2000 Sb. souhlas se zpracováním poskytnutých

osobních údajů prodávajícímu, jakožto správci a zpracovateli, za účelem zařazení do databáze správce a dalšího marketingového

zpracování, tj. nabízení výrobků a služeb a za účelem obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona

č. 480/2004 Sb. a to po dobu deseti let od udělení souhlasu. Kupující bere na vědomí, že má právo přístupu k osobním údajům a další

práva dle §§ 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje kupující dobrovolně a může jej kdykoliv bezplatně

na adrese správce odvolat.

 

Závěrečná ustanovení

 

Tyto „Všeobecné obchodní podmínky“ jsou platné pouze pro smluvní vztahy uzavřené prostřednictvím on line objednávek v internetovém

obchodě www.skleneneobrazy.eu od 15.1.2013 a ruší veškerá předchozí ustanovení. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto „Všeobecné

obchodní podmínky“ bez předchozího upozornění

 

Vypracováno v souladu s občanským zák. č.40/1964 Sb. §619-627 a příslušné novely č.136/2002 a zák. č. 320/2002 Sb., dále

zák. č. 634/1992 a příslušné novely č. 439/2003 Sb

(C) 2014 - 2017  SKLENENEOBRAZY.eu

 |   AKTUALITY

|    O OBRAZECH

|    E-SHOP

|    KATALOGY

|    OBJEDNÁVKA

|    OBJEDNÁVKA

|    GALERIE

|    OBCH. PODMÍNKY

|    KONTAKTY

   ÚVOD

SKLENĚNÉ OBRAZY SKLENĚNÉ OBRAZY SKLENĚNÉ OBRAZY SKLENĚNÉ OBRAZY SKLENĚNÉ OBRAZY SKLENĚNÉ OBRAZY SKLENĚNÉ OBRAZY SKLENĚNÉ OBRAZY SKLENĚNÉ OBRAZY

ÚVOD

SKLENĚNÉ OBRAZY

AKTUALITY

O OBRAZECH

E-SHOP

KATALOGY

OBJEDNÁVKA

GALERIE

OBCH. PODMÍNKY

KONTAKTY

SKLENĚNÉ OBRAZY SKLENĚNÉ OBRAZY SKLENĚNÉ OBRAZY SKLENĚNÉ OBRAZY SKLENĚNÉ OBRAZY SKLENĚNÉ OBRAZY SKLENĚNÉ OBRAZY